Meniu
Coșul Tău

Acest site foloseşte cookie-uri pentru a fucţiona corect şi pentru a înbunătăţii calitatea navigării dvs. Prin continuarea navigării le acceptaţi implicit. Mai multe detalii in Politica de Confidenţialitate

Regulament concurs

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“Electric Pre-Summer 2024”


Organizatorul

1.1 Societatea Bonaserv srl, furnizor de vehicule electrice (numită în continuare “ELBONS” sau “Organizatorul”), cu sediul social în str. Oltului, nr. 40, loc. Hărman, jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J08/1855/2004, cod unic RO16665450, cont RO87 MIRO 0000 9069 1090 0101 deschis la ProCredit BANK, lansează campanie promotionala „Electric Pre-Summer 2024” (denumită în continuare „Campania”).

1.2 Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al campaniei,

potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament”). 

1.3 Organizatorul are dreptul de a revoca această Campanie sau de a modifica acești termeni prin comunicarea pe site-ul https://www.elbons.ro, cu data revocării/modificării acestora, comunicării respective. 

1.4 Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul https://www.elbons.ro. Persoanele interesate vor putea solicita și obține Regulamentul, printr-o solicitare scrisă și trimisă pe adresa: str. Oltului, nr. 40, loc. Hărman, jud. Brașov.

1.5 Pentru orice informații sau reclamații legate de Campanie, oricare participant sau terță persoană poate contacta Organizatorul în mod gratuit la +40 371 480 442 de luni până vineri între orele 08.00–17:00 sau la adresa de e-mail comercial@elbons.ro. 

1.6 Clienții vor fi anunțați de desfășurarea prezentei Campanii în momentul achiziționării oricărui produs/produse în valoare mai mare sau egală cu 20.000 lei, precum și prin publicarea Campaniei pe websiteul https://www.elbons.ro si vor intra automat în tragerea la sorți din data de 28.06.2024.


Zona de desfășurare a campaniei

2.1 Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României. (“Locația”). 

Durata campaniei

3.1 Campania se va desfășura în perioada 18.04.2024 – 25.06.2024 în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 


Modalitatea de desfășurare a campaniei

4.1 Participanții la prezenta Campanie pot fi doar persoane fizice, care în perioada 18.04.2024-25.06.2024 achiziționează unul sau mai multe produse ce însumează valoarea totală mai mare sau egală cu 20.000 lei (condiția de eligibilitate). Se iau în considerare doar achizițiile finalizate. 

4.2 Participantul la Campanie poate beneficia de Premiu dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

a) Este cetățean român și are vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei;

b) A fost sau este un client al Organizatorului. Prin client se înțelege persoana fizică care a achiziționat de la Bonaserv srl (ELBONS) unul sau mai multe produse în valoare totală de 20.000 lei, pe perioada de desfășurare a campaniei.

c) I-a fost comunicat de către Organizator telefonic, e-mail sau prin alte mijloace scrise de comunicare, faptul că este eligibil pentru Campanie 

4.3 Participarea la această Campanie este interzisă angajaților Organizatorului precum și rudelor acestora de gradul I. 

4.4 Participarea la Campanie implică acceptarea expresă și fără rezerve a termenilor și condițiilor prezente astfel cum sunt prevăzute, precum și a legilor și regulamentelor aplicabile concursurilor în vigoare în România. 

4.5 În cazul unei suspiciuni de fraudă și/sau concurență neloială, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua orice verificare pe care o consideră necesară. Orice practică coruptă sau frauduloasă dovedită, va conduce la descalificarea imediată și definitivă a Participantului, fără notificare.


Premiile și valoarea lor

5.1 Premiile (denumite „Premii") ce pot fi câștigate de un participant sunt în valoare totală de 5550 Lei net pe perioada Campaniei și constau în:

1 buc -  Scuter electric ELBONS KUBA Eco Rider MQ, viteză maximă de deplasare 25 km/h, acumulatori 60V 20Ah, autonomie maximă 40-50 km, putere motor 800 W, timp de încărcare 2-8 ore.

5.2 Premiul se va acorda garantat, prin intermediul tragerii la sorți din data de 28.06.2024, anunțată prin mijloacele de comunicare Bonaserv srl (ELBONS) - site, Facebook etc. 

Câștigătorul va primi în termen de 14 zile calendaristice de la data validării premiului din data de 28.06.2024, telefonic sau prin scris (e-mail).

5.2 Tragerea la sorți se va face utilizând platforma random.org. Fiecărui participant i se va oferi un număr de participare (începând cu 1 - până la numărul maxim de participanți). Numărul extras de platforma random.org va fi câștigător.


Schimbarea premiilor

6.1 Câștigătorul înțelege faptul că Premiile acordate sunt personale și nu pot fi cesionate sau cedate sub nicio formă unei alte persoane, nici nu pot fi înlocuite sau schimbate cu alt Premiu de orice valoare, pentru orice motiv, inclusiv în cazul pierderii sau furtului. 


Încetarea campaniei

7.1 Prezenta Campanie încetează de drept la momentul împlinirii perioadei menționate la Secțiunea 3. După încetarea Campaniei, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul Regulament nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie, motiv pentru care Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate în legătură cu eventualele solicitări în scopul de a participa la prezenta Campania. Se prezumă că orice client este un consumator mediu, interesat și informat, care a verificat termenii și condițiile accesării serviciilor Organizatorului de pe platforma https://www.elbons.ro.

7.2 Campania poate înceta înainte de termenul final indicat în Secțiunea 3, iar acest fapt va fi adus la cunoştinţă Participanţilor prin publicarea informaţiei pe website-ul https://www.elbons.ro cu cel puțin o zi înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. 


Litigii

8.1 Eventualele contestații privind modul de acordare a premilor și de desfășurare a Campaniei se pot formula și depune, în termen de maxim o lună calendaristică de la data încheierii Campaniei, la adresa: str. Oltului, nr. 40, loc. Hărman, jud. Brașov sau pe adresa de e-mail comercial@elbons.ro. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului. 

8.2 Contestațiile și/sau orice solicitare prin care se reclamă aspecte privitoare la prezentul Regulament trebuie să fie făcute în scris și să cuprindă în mod obligatoriu: datele de identificare, motivele de fapt care stau la baza sesizării precum și orice alte informații/documente necesare soluționării cererii.

8.3 Organizatorul va răspunde oricărei solicitări care îndeplinește criteriile de mai sus în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.


Protecția datelor cu caracter personal

9.1 Având in vedere intrarea în vigoare a Regulamentului UE nr. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Organizatorul în calitate de Operator, va prelucra datele cu caracter personal ale Participanților în conformitate cu Politica de Protectie a Datelor cu Caracter Personal https://www.elbons.ro/politica-de-confidentialitate.

9.2 Organizatorul poate publica testimoniale foto sau video ale câștigătorilor prezentei Campanii în baza consimțământului acordat în mod expres și în conformitate cu nota de informare publicată pe https://www.elbons.ro/politica-de-confidentialitate.

9.3 Organizatorul informează despre desfășurarea Campaniei doar persoanele care și-au dat anterior consimțământul pentru primirea unor astfel de informații în scop de marketing și publicitate

9.4 Organizatorul nu prelucrează alte date cu caracter personal în afara celor furnizate pentru încheierea achiziției și în baza cărora se poate face verificarea condițiilor de eligibilitate stabilite în prezentul Regulament. 

9.5 Participanții au toate drepturile prevăzute în lege și de Protectie a Datelor cu Caracter Personal existentă pe site-ul https://www.elbons.ro 


Dispoziții finale

10.1 . Organizatorul nu va fi responsabil dacă, din orice motiv tehnic, este temporar imposibil să se folosească linia telefonică sau website-ul menționat în termenii de mai sus, prin care Participantul se poate înscrie la Campanie. În orice caz, răspunderea Organizatorului se va limita la fapte sau omisiuni ale actelor de înșelăciune sau neglijență gravă și nu se va extinde în niciun caz la niciun eveniment fortuit sau de forță majoră care survine în persoana Organizatorului.

10.2 Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. Prezentul Regulament Oficial a fost revizuit astăzi 17.04.2024 urmând a fi publicat pe site-ul https://www.elbons.ro, și va intra în vigoare la data de 18.04.2024. 


Bonaserv srl - ELBONS
Bölönyi Claudiu-Dominic
Director General