Meniu
Coșul Tău

Acest site foloseşte cookie-uri pentru a fucţiona corect şi pentru a înbunătăţii calitatea navigării dvs. Prin continuarea navigării le acceptaţi implicit. Mai multe detalii in Politica de Confidenţialitate

RABLA PLUS

ATENTIE! Acesta este doar un ghid informativ.
Pentru informații actualizate va rugăm consultați site-ul AFM la adresa: https://www.afm.ro/


UPDATE RABLA 2023

Nota de înscriere este valabilă 120 de zile

UPDATE RABLA 2022

In 2022 s-a introdus obligativitatea casarii unui vehicul uzat pentru a beneficia de ecobonusul si in programul Rabla Plus

Programul RABLA PLUS 2020 - 2024

Informații privind achiziția prin Producător Validat BONASERV srl. (ELBONS)

PERSOANE FIZICE

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic RABLA PLUS MAŞINI ELECTRICE

BENEFICIARI: persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, ce a achiziţionat autovehiculul nou sub beneficiul ecotichetului; operatorul economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

CHELTUIELI ELIGIBILE: achiziţionarea de autovehicule noi pur electrice.

la achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric de la ELBONS (BONASERV srl.)  în limita a 50% din valoarea vehiculului;

Extras din Ghidul complet care se găsește pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu

https://afm.ro/vehicule_electrice_ghid_finantare.php

Eligibilitate PERSOANE FIZICE:

(1) Beneficiază de ecotichet Persoana Fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are domiciliul sau reşedinţa în România;

b) nu are obligaţii de plată la bugetul local;

c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obţinând nota de înscriere (valabilă 300 zile);

d) în termenul de valabilitate a notei de înscriere solicitantul procedează la :

 • 1) predarea autovehiculului uzat la orice colector autorizat, în vederea casării şi emiterii certificatului de distrugere;
 • 2) radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat şi obţinerea certificatului de radiere;
 • 3) transmiterea către producătorul validat a informaţiilor privind casarea şi radierea autovehiculului uzat.

e) a achiziţionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

PAȘI DE URMAT PERSOANE FIZICE:

Pași de urmat pentru înscrierea în programul RABLA PLUS pentru achiziționarea unui vehicul 100% electric ELBONS eligibil prin programul rabla.

Înscrierea în program

Pentru a te înscrie în program trebuie să iei legătura cu un RPV (Reprezentant pentru Vânzări) ELBONS.

Pentru înscriere vor fi necesare datele beneficiarului ( persoana fizică sau juridică care achiziționează vehiculul ). Înscrierea se face în mod electronic prin aplicația PSIPAN de către RPV ELBONS. 

Documente necesare

Pentru înscrierea în programul RABLA PLUS este necesar să te prezinți cu următoarele date/documente:

a) atributele de identificare a solicitantului persoană fizică: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data eliberării acestuia, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărul de telefon/fax, e-mail;

b) certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri la bugetul local (nu mai vechi de 30 zile)

c) ulterior notei de înscriere trebuie transmise informațiile privind casarea și radierea autovehiculului uzat 

----

Autovehiculul uzat-  are la data înscrierii în program o vechime mai mare sau egală cu 6 ani de la anul primei înmatriculări în România, cu excepţia celui aflat în proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale sau a unei instituţii publice. Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării 

PERSOANE JURIDICE

Eligibilitate PERSOANE JURIDICE:

(2) Beneficiază de ecotichet solicitantul Persoană Juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a obţinut din partea Autorităţii aprobarea dosarului de acceptare;

b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, perfectând contractul de finanţare şi obţinând nota de înscriere;

c) în termenul de valabilitate a notei de înscriere solicitantul procedează la :

 • 1) predarea autovehiculului uzat la orice colector autorizat, în vederea casării şi emiterii certificatului de distrugere;
 • 2) radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat şi obţinerea certificatului de radiere;
 • 3) transmiterea către producătorul validat a informaţiilor privind casarea şi radierea autovehiculului uzat.

d) a achiziţionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat cu care a perfectat contractul de finanţare şi a eliberat nota de înscriere.

PAȘI DE URMAT PERSOANE JURIDICE:

Pași de urmat pentru înscrierea în programul RABLA PLUS pentru achiziționarea unui vehicul 100% electric ELBONS 4Zenn sau ELBONS C2L

Criterii de eligibilitate persoane juridice (FIRME) pentru Rabla Plus

 • acţionează în nume propriu;
 • are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
 • potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială,
 • nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
 • desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
 • nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
 • ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri;
 • valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar.
 • nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
 • nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.

Conţinutul dosarului de acceptare Persoane Juridice (FIRME) în Rabla Plus

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • formularul cererii de finanţare;
 • împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
 • certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat;
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local;
 • certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu;
 • certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul;
 • declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program;
 • declaraţia pe propria răspundere, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului.

Perfectarea contractului şi obţinerea notei de înscriere

După includerea sa de către AFM în lista solicitanţilor acceptaţi, compania se poate înscrie, în termen de 60 de zile de la aprobare, la producătorul validat BONASERV srl. (ELBONS).

Pentru înscriere, compania constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:

 • actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie solicitantul şi să achiziţioneze autovehiculul nou,
 • actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul şi achiziţionează autovehiculul nou;
 • actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată „conform cu originalul”.

La momentul perfectării contractului de finanţare, solicitantului acceptat i se eliberează nota de înscriere, anexă la contract.

Producătorul validat şi solicitantul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul ecotichetului.

Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou-achiziţionat în cadrul programului în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepţie, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanţarea, sunt achiziţionate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârşitul perioadei de leasing.

Potrivit Ghidului de finanţare, este interzisă persoanelor juridice înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziţionate în cadrul programului pe o perioadă de un an de zile de la data achiziţiei şi în situaţia în care autovehiculele sunt achiziţionate în sistem leasing, iar înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului a intervenit înainte de împlinirea termenului de un an.

Nota de înscriere este valabilă maximum 300 de zile de la data emiterii, cu excepţia anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi 25 noiembrie.