UPDATE 23.06.2020

Din acest moment vă puteți inscrie în programul RABLA PLUS pentru achiziția unui vehicul pur electric ELBONS 4Zenn sau ELBONS C2L

Pentru înscriere ne puteți contacta prin formularul de la pagina de contact

------------

Vă informăm că mai multe Mașini Electrice de Oraș și Vehicule Electrice ELBONS vor fi eligibile în cadrul Programului Rabla Plus 2020 - 2024.

Din informațiile apărute pe site-ul www.afm.ro cu pași repezi se apropie momentul în care noul programul rabla și rabla plus va fi lansat. În acest sens ne-am gândit că vă putem furniza câteva informații, sperăm utile, pentru cei interesați.

Informațiile sunt preluate din proiectul de lege și sunt redate pe blogul ELBONS strict cu caracter informativ.

Ce este ecotichetul?

Ecotichet - parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul electric nou, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020 - 2024

Cine poate beneficia de ecotichetul Program Rabla Plus 2020 - 2024 ?

"Beneficiază de ecotichet solicitantul persoană fizică sau persoană juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România. Solicitantul beneficiază de 1 (un) ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi respectării termenelor prevăzute în cuprinsul ghidului și poate achiziţiona mai multe autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete.

Eligibilitate
(1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate poate participa în cadrul programului orice persoană fizică domiciliată sau rezidentă în România.
(2) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române, de drept public ori de drept privat:
a) unitatea administrativ-teritorială;
b) unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată;
c) instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
d) organizaţia neguvernamentală;
e) unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România;
f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic;
g) societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
h) unităţile medico-sanitare înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
i) alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat.
(3) În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritorială se înţelege şi subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului.
(4) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate pot participa în cadrul programului următoarele categorii de entităţi juridice fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România:
a) persoana fizică autorizată;
b) întreprinderea individuală;
c) întreprinderea familială;
d) instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
(5) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului organizaţiile profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispoziţiilor legale speciale.

Persoana Fizică

Criterii de eligibilitate
Poate participa în cadrul programului persoana fizică care îndeplineşte, cumulativ, condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) şi are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.
Obţinerea notei de înscriere pentru persoanele fizice
(1) După publicarea listei producătorilor validaţi care au încheiat contract cu Autoritatea, solicitantul se poate prezenta la oricare dintre aceştia în vederea înscrierii în program.
(2) Pentru înscriere, solicitantul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente preliminare:
a) actul de identitate al solicitantului, în termen de valabilitate, în copie certificată "conform cu originalul";
b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original sau copie legalizată.
(3) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea eliberării notei de înscriere.
(4) Producătorul validat eliberează nota de înscriere, generată de aplicaţia informatică, după verificarea documentelor prevăzute la alin. (2) şi introducerea în sistemul informatic a datelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a).

Persoana Juridică

Persoana juridică română, de drept public ori de drept privat

Criterii de eligibilitate
Poate participa în cadrul programului orice persoană juridică română, de drept public ori de drept privat, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) acţionează în nume propriu;
b) are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi pe teritoriul României;
c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
e) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
g) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;
h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar, inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică, conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7 la prezentul ghid.
În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
j) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.

La ce se referă automobil pur electric?

Autovehicul pur electric - orice autoturism, autoutilitară uşoară, autospecială/autospecializată uşoară sau cvadriciclu, propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero NEDC

Cum este clasificat cvadriciclul electric?

Cvadriciclu - autovehicul aparţinând categoriilor de folosinţă L6e sau L7e, aşa cum sunt acestea definite în cuprinsul RNTR 2: categoria L6e (ELBONS 4Zenn) - cvadriciclu uşor, respectiv autovehicul cu patru roţi a cărui masă la gol este de cel mult 350 kg, exclusiv masa acumulatorilor, având viteza maximă constructivă de cel mult 45 km/h şi echipat cu un motor electric având o putere netă continuă maximă de cel mult 4 kW; categoria L7e - cvadriciclu, respectiv autovehicul cu patru roţi, altul decât cvadriciclul uşor, având masa la gol de cel mult 400 kg, respectiv 550 kg pentru vehiculul destinat transportului de mărfuri (ELBONS C2L), exclusiv masa acumulatorilor, şi echipat cu un motor a cărui putere maximă netă este de cel mult 15 kW

Care este valoarea ecotichetului?

45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric NEDC, exceptând motocicleta 3.500 lei,

dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziţionarea unei motociclete pur electrice, conform informaţiilor înscrise

Vă tinem la curent  cu mai multe informații pe parcurcursul programului. rabla plus 2020 - 2024

Vehicule care vor fi eligibile pentru programul rabla plus 2020 - 2024 :

Masina electrică ELBONS 4Zenn - din categoria cvadricilu ușor clasa L6e (oricare din variante) - preturi începând de la 2990 Euro* prin Programul Rabla Plus 2020 - 2024

Mașină Electrică Cargo Marfă ELBONS C2L - din categoria cvadriciclu destinat trasportului de mărfuri - preturi începând de la 5349 Euro* prin Programul Rabla Plus 2020 - 2024

*Fără valoare contractuală, pentru Programul Rabla Plus 2020 - 2024, valid de la momentul la care înscrierile pentru persoane fizice și juridice vor fi disponibile în PSIPAN, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu și finanțat din Fondul pentru mediu, sub rezerva aprobării BONASERV srl (ELBONS) ca furnizor în cadrul Programului.